Be the best version of yourself

Anna Cendrzak personal trainer

Usługi, które oferuję swoim klientom to usługi kompleksowe trenera personalnego. Znaczy to, że usługa indywidualnie dopasowana, jest zaplanowana w ściśle określonym czasie o ściśle określonej częstotliwości oparta na potrzebach i możliwościach konkretnego klienta.

Każda usługa rozpoczyna się od minimum godzinnej konsultacji klient – trener personalny. Konsultacja może być sama w sobie usługą, albo początkiem współpracy długofalowej. Konsultacja w oparciu o wywiad, przedstawioną dokumentację medyczną, pomiar klienta, w tym ważenie z użyciem wagi analitycznej, obserwacja i ocena dysfunkcji ruchowo-motorycznej klienta. W wyniku konsultacji tworzymy strategie działania czyli plan treningowy.

Na pierwszej konsultacji robione są zdjęcia sylwetki przód tył bok w celu założenia kartoteki klienta i śledzenia postępów efektywności planu treningowego. Wyżej opisane pomiary wykonuje się co dwa tygodnie w celu bieżącej kontroli postępów.

Na podstawie konsultacji powstaje plan treningowy i dietetyczny, który jest dobrany indywidualnie do potrzeb klienta. Plan ten jest zaprogramowany w ten sposób, że klient po przeszkoleniu przez trenera ma możliwość realizacji jego w dalszej części indywidualnie.

Plan żywieniowy, który jest również ułożony na podstawie wywiadu z klientem i w oparciu o wyniki analityki krwi jest spójny z planem treningowym,  potrzebami, kondycją klienta, stanem zdrowia i zamierzonych celów oraz stylem życia i rodzajem wykonywanej pracy.

Indywidualny trening personalny, może być zawarty w pakiecie 4 lub 10 treningów. Charakteryzuje się tym, że jest realizowany z opieką trenera, który dba o bezpieczeństwo, efektywność i prawidłową technikę wykonywanych poszczególnych ćwiczeń planu treningowego. Każdy klient charakteryzuje się inną wydolnością, trener personalny dba o bezpieczeństwo wykonywanych ćwiczeń ze szczególnym uwzględnieniem stanu zdrowia.

W zależności od wyniku konsultacji trener personalny zaleca wizytę kontrolną u fizjoterapeuty i zasięga jego opinii. Obecnie usługi świadczę u klienta lub  w centrum sportowym, a także prowadzę pewien zakres usług zdalnie - online z użyciem programu ZOOM. Z uwagi na wysoki i ekskluzywny poziom usług planuję poszerzyć zakres świadczonych usług o studio sprawności fizycznej, które będzie miejscem spełniającym wysokie wymagania moich indywidualnych klientów, dającym im poczucie pełnego komfortu.

Los servicios que ofrezco a mis clientes son unos servicios integrales de entrenador personal. Significa esto que el servicio se adapta individualmente, esta planeado y programado en estrictamente definido tiempo y con estrictamente definida frecuencia en base de las necesidades y posibilidades del cliente.

Cada servicio comienza con una consulta con el cliente de al menos una hora de duración.

Una consulta puede ser un servicio completo, o puede ser el principio de cooperación de largo termino. La consulta se basa en una entrevista, documentación médica proporcionada, medición del cliente, incluido el pesaje mediante balanza analítica observación y evaluación de la disfunción motora del cliente. En resultado de la consulta estamos creando una estrategia de trabajo que significa que esto es nuestro plan de entrenamiento.

En la primera consulta sacamos las fotos de cuerpo del cliente frente, desde el lado y detras para crear un archivo de cliente. En este tiempo podemos seguir el progreso y la eficacia de la formación de nuestro plan de entrenamiento. Las mediciones descritas anteriormente se realizan una vez cada dos semanas para monitorear el progreso de manera continua.

A partir de la consulta se crea un plan de entrenamiento y alimentación. El plan esta adaptado individualmente a las necesidades del cliente. El Plan esta programado de esta manera, que puede estar realizando individualmente o con el entrenador personal.

El Plan de alimentación se elabora en base a una entrevista con el cliente y resultados del análisis de sangre. Es consistente con el plan de entrenamiento, con las necesidades y condición física del cliente, estado de salud y objetivos previstos y estilo de vida y tipo de trabajo realizado. Un entrenamiento individual puede ser vendido en un paquete de 4 o 10 entrenamientos. Se caracteriza por el hecho de que se implementa con la supervisión de un entrenador personal, quién le importa a la seguridad de su cliente, eficiencia y técnica correcta de los ejercicios realizados del plan de entrenamiento. Cada cliente tiene un rendimiento diferente, entrenador individual cuida a la seguridad de ejercicios realizados, con especial énfasis en el estado de salud. Dependiendo del resultado de la consulta entrenador personal recomienda una visita de seguimiento a un fisioterapeuta y pide su opinión. Actualmente, realizo mis servicios en casa del cliente o en un centro deportivo, y también brindo una determinada gama de servicios de forma remota, en línea utilizando el programa ZOOM. Debido al alto y exclusivo nivel de servicios, planeo ampliar mi negocio a un lugar que será un gimnasio de fitness que cumpla con altos estándares de mis cilentes.

 

 

Anna Cendrzak