OFERTA

 

Plan treningowy – plan treningowy dobrany indywidualnie do potrzeb klienta. Plan ten jest zaprogramowany w ten sposób, że klient po przeszkoleniu przez trenera ma możliwość realizacji jego w dalszej części indywidualnie. Realizowany jest przez okres 4-6 tygodni. Po takim cyklu i pierwszych efektach treningowych następuje aktualizacja planu i zostaje ustalony i wdrożony nowy plan treningowy. Zawiera jeden główny cel, który jest dzielony na poszczególne etapy i osiągany realizacją mniejszych celów. W trakcie jego trwania podopieczny ma zapewnioną stałą opiekę nie tylko kontroli techniki wykonywanych ć

wiczeń ale także silne wsparcie motywacyjne. 

Cena; 80 euro

ES

Plan de entrenamiento –plan de entrenamiento es emparejado individualmente a necesidades del cliente. Es organizado como el cliente puede despues capacitación realizar individualmente. Esta realizando en periodo 4-6 semanas. Finalizado este ciclo y los primeros efectos, se actualizará el plan y se implementará un nuevo plan de entrenamiento. Incluye un objetivo general, cual es compartido para etapas y esta realizando dodne se consigue unos objetivos pequeños. Durante el tratamiento, el cliente monitorea constantemente la técnica del ejercicio y brinda un fuerte apoyo motivacional.

El precio; 80 euros

Plan dietetyczny– Plan żywieniowy, który jest również ułożony na podstawie wywiadu z klientem i w oparciu o wyniki analityki krwi. Jest spójny z planem treningowym,  potrzebami, kondycją klienta, stanem zdrowia i zamierzonych celów oraz stylem życia i rodzajem wykonywanej pracy. Ma na celu poprawę jakości życia klienta, zrzucenie zbędnych kilogramów, wyjście z niedoborów składników żywieniowych a często nawet dożywienie klienta.

Cena; 100 euro

ES

El plan de alimentación – El plan de dita, esta elaborando a partir de una entrevista con el cliente y base de sangre analítica cual es consistente con el plan de entrenamiento, las necesidades, la condición del cliente, el estado de la salud y los objetivos previstos, así como el estilo de vida y los resultados laborales específicos. Su objetivo es eliminar la calidad de vida del cliente, perder el exceso de peso, superar las deficiencias nutricionales y muchas veces incluso alimentar al cliente.

El precio; 100 euros

Konsultacja zdalna– prowadzona w dogodnym dla klienta czasie, podczas której omawiane są zarówno strategie wspólnego działania jak i bieżąca kontrola postępów w trakcie zdalnej współpracy. Podawane są rozwiązania ważnych dla klienta aspektów treningowych i żywieniowych. Jest to  usługa niezależna i niezobowiązująca do korzystania z pozostałych. Często mająca na celu ugruntowanie pozyskanej przez klienta wiedzy i sposobach radzenia sobie z problemami takimi jak np brak motywacji, brak efektów, analizowanie błędów popełnianych przez klienta. Zazwyczaj trwa godzinę.

Cena; 35 euro

ES

Consulta remota – se lleva a cabo en un momento conveniente para el cliente, mientras se discuten estrategias que incluyen acciones y un seguimiento continuo del progreso durante la cooperación remota. Se proporcionan soluciones integrales para clientes dietéticos y nutricionales. Es un servicio independiente y sin compromiso para uso otros servicios. A menudo se utiliza para consolidar los conocimientos adquiridos por el cliente y cómo utilizarlos con el acceso a la aplicación, por ejemplo, falta de efectos, análisis de errores utilizados por el cliente,  dura una hora.

El precio; 35 euros

Konsultacja bezpośrednia– Konsultacja może być sama w sobie usługą, albo początkiem współpracy długofalowej. Konsultacja w oparciu o wywiad, przedstawioną dokumentację medyczną, pomiar klienta, w tym ważenie z użyciem wagi analitycznej, obserwacja i ocena dysfunkcji ruchowo-motorycznej klienta. W wyniku konsultacji tworzymy strategie działania czyli plan treningowy.

Na pierwszej konsultacji robione są zdjęcia sylwetki przód tył bok w celu założenia kartoteki klienta i śledzenia postępów efektywności planu treningowego. Wyżej opisane pomiary wykonuje się co dwa tygodnie w celu bieżącej kontroli postępów.

Na podstawie konsultacji powstaje plan treningowy i dietetyczny, który jest dobrany indywidualnie do potrzeb klienta.

Cena; 50 euro

ES

Consulta directa La consulta puede ser un servicio separado o o el comienzo de una cooperación a largo plazo.Consulta basada en entrevista, documentación médica presentada, medición del cliente, incluido pesaje mediante balanza analítica, observación y valoración de la disfunción motora del cliente. Como resultado de la consulta, creamos estrategias de acción que se llama un plan de entrenamiento. Durante la primera consulta sacamos las fotografías del cuerpo, de frente, de espaldas y de costados para crear una ficha del cliente y seguir el progreso del plan de entrenamiento. Las mediciones descritas anteriormente se realizan cada dos semanas para monitorear el progreso de manera continua.

A partir de la consulta se crea un plan de entrenamiento y dieta, adaptado individualmente a las necesidades del cliente.

El precio; 50 euros

Trening personalny bezpośredni u klientki- na terenie południowej Teneryfy istnieje możliwość zamówienia treningów personalnych z dojazdem do klientki. Ta wyjątkowa usługa jest często stosowana jako rozwiązanie dla Rezydentów, którzy dysponują w swoich domach wyposażeniem sportowym lub przydomową siłownią. To innowacyjne rozwiązane w szczególności jest bardzo lubiane przez młode mamy, które chcą wrócić do formy nie tracąc przy tym możliwości opieki nad dzieckiem.

Cena; 40 euro

ES

Entrenamiento personal directamente en casa del cliente – En el sur de Tenerife es posible solicitar entrenamiento personal con transporte a casa del cliente. Este servicio se suele utilizar como solución para residentes que disponen de equipamiento deportivo o gimnasio en casa. Esta conexión es muy popular entre las madres jóvenes que pueden brindar servicios de cuidado infantil que no están disponibles al mismo tiempo.

El precio; 40 euro

Trening personalny bezpośredni w centrum sportowym – najbardziej popularna forma spotkań, dająca najwięcej możliwości wykorzystania dostępnych narzędzi. Klient w ramach wykupionego karnetu ma dostęp do wszystkich możliwości miejsca natomiast ja jako Trener Personalny dbam o to aby wykorzystywać czas i miejsce w sposób optymalny, za co ponoszę koszt prowizji na rzecz centrum sportowego.

Cena; 30 euro

ES

El entrenamiento personal directamente en el centro deportivo – es la forma más popular de reuniones y la más popular de las posibilidades de uso de la herramienta. Como parte del pase adquirido, el cliente tiene acceso a todas las posibilidades del lugar, mientras que como Entrenador Personal me ocupo del momento y lugar adecuado de la forma habitual, por lo que pago una comisión al centro deportivo.

El precio; 30 euros

Trening personalny zdalny – podobnie jak w przypadku treningu bezpośredniego z dojazdem do klienta, posiada wiele zalet. Najważniejszą z nich jest przekazanie za pomocą nowoczesnych technik komunikacji wiedzy, umiejętności korzystania przez klienta z wyposażenia którym dysponuje. Jest niezależny od miejsca w jakim się akurat znajduje, co jest jego wielką zaletą nawet w przypadku osób przebywających w czasie podróży lub opiekujących się dziećmi w domu.

Cena; 25 euro

ES

El entrenamiento personal en la línea- Es similar al entrenamiento directa con desplazamiento hasta el cliente, tiene muchas ventajas. La característica clave es la clave para utilizar la técnica de comunicación de conocimientos utilizada por el cliente que utiliza el software. Es independiente del lugar donde se encuentre, lo cual es su gran ventaja, incluso para personas que viajan o cuidan niños en casa.

El precio; 25 euros

Pakiet „All” – kompleksowa usługa planu treningowego i dietetycznego  w pakiecie 10 treningów bezpośrednich  lub zdalnych pod moim okiem opłaconych z góry. Za wykupienie otrzymujesz 10% rabatu

ES

Paquete „Todo” – un servicio integral de entrenamiento y plan de alimentación incluido en un paquete de 10 sesiones de entrenamiento directo o remoto bajo mi supervisión, pago por adelantado. El costo del paquete es la suma de todos los servicios componentes. El cliente obtiene un 10% de descuento.

Pakiet „Smart” – kompleksowa usługa planu treningowego i dietetycznego zawarta w pakiet 4 treningów bezpośrednich  pod moją opieką, opłaconych z góry. Koszt pakietu to suma wszystkich usług składowych. Klient dostaje 5% rabatu

ES

Paquete „Smart”un servicio integral de entrenamiento y plan de dieta incluido en un paquete de 4 sesiones de entrenamiento directo bajo mi supervisión, pagadas por adelantado. El costo del paquete es la suma de todos los servicios componentes. El cliente obtiene un 5% de descuento.

Wasze opinie

5/5
Trenuje z Anią już od października raz w tygodniu i za każdym razem robimy coś nowego. Zawsze jest przygotowana do zajęć, super motywuje. Przy każdym ćwiczeniu tłumaczy jak je wykonać i które mięśnie ćwiczymy. Profesjonalistka. Serdecznie polecam
Dorota Brach
Kientka
5/5
Ania to profesjonalistka, jej treningi są różnorodne i indywidualnie skrojone pod cele i potrzeby, co pomaga utrzymać motywację i osiągać efekty. Do tego super atmosfera, dużo śmiechu w przerwie martwych ciągów. Gorąco polecam! 💪🙏
Magda Jędraszczyk
Klientka
5/5
Bardzo polecam! Mnóstwo motywacji, pomysłów i energii otrzymuje za każdym razem, jak jestem na treningu, ale też po za nim. Wiedza merytoryczna poparta praktyką sprawia, że doskonale rozumiemy co i jak robimy na każdym treningu. Przyjazna atmosfera, pełen profesjonalizm ♥️
Anna Prylińska
Klientka
5/5
Ania jest inspirującą osobą, nawet jak mam gorszy dzień to potrafi zachęcić do działania. Pogodna i uśmiechnięta 🙂 treningi z Anią to sama przyjemność 🙂 polecam z całego serca. Świetnie zna się na tym co robi, i potrafi z pasją o tym opowiadać.
Joanna Sołowij
Klientka
5/5
Super pozytywna trenerka, nastawiona na działanie. Niesamowicie motywuje do pracy i kierunkuje na bardziej świadome życie. Serdecznie polecam!
Karolina
Klientka

+34 660 81 00 71

pogodzinach2@icloud.com